(HRS: HOSTC)

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND