Công ty cổ phần Cao su Hà Nội (HRG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,493  
1,384  
1,376  
1,811  
2,420  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
84,082  
87,185  
72,754  
63,126  
71,618  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-63,505  
-54,694  
-50,726  
-41,296  
-49,912  
Tiền chi trả cho người lao động
-21,203  
-20,878  
-16,576  
-12,100  
-13,192  
Tiền chi trả lãi vay
-2,307  
-2,242  
-1,862  
-2,856  
-2,610  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-174  
-402  
0  
-73  
-11  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,119  
2,003  
1,081  
864  
10,249  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,001  
-7,709  
-4,760  
-5,929  
-14,921  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-6,990  
3,262  
-89  
1,736  
1,221  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,399  
-1,939  
-1,992  
-220  
-494  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
221  
15  
27  
104  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4  
8  
5  
7  
10  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,395  
-1,710  
-1,972  
-186  
-381  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
33  
106  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
40,010  
43,029  
25,288  
30,145  
25,902  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-35,186  
-41,962  
-21,571  
-31,537  
-27,859  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-41  
0  
-44  
-30  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
4,857  
1,133  
3,716  
-1,436  
-1,987  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,528  
2,685  
1,655  
114  
-1,147  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,659  
1,953  
298  
184  
1,332  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
3  
22  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,134  
4,659  
1,953  
298  
184