Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
169,650  
91,467  
97,226  
167,756  
409,628  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-105,561  
-51,208  
-53,944  
-88,888  
-344,679  
Tiền chi trả cho người lao động
-37,714  
-24,528  
-16,530  
-42,399  
-56,419  
Tiền chi trả lãi vay
-5,407  
-1,403  
-1,915  
-3,126  
-1,135  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-872  
-1,926  
-13,734  
-14,745  
-4,564  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,518  
5,798  
4,465  
16,086  
14,776  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-23,703  
-17,895  
-18,470  
-24,766  
-33,887  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,088  
304  
-2,902  
9,919  
-16,280  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-29,270  
-40,044  
-69,368  
-97,281  
-89,358  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
6,839  
8,115  
99,920  
72,654  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
22,173  
1,428  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
360  
353  
231  
2,429  
3,166  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-28,910  
-32,852  
-38,850  
6,496  
-16,538  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
149,012  
101,317  
136,404  
116,904  
135,211  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-109,919  
-75,751  
-87,339  
-149,862  
-76,495  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2  
0  
0  
-43,151  
-35,905  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
39,091  
25,565  
49,065  
-76,108  
22,811  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,094  
-6,982  
7,313  
-59,693  
-10,007  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
10,290  
17,272  
9,959  
69,644  
79,644  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
0  
0  
8  
7  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,383  
10,290  
17,272  
9,959  
69,644