Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
7,408  
0  
5,081  
5,095  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
192,981  
169,650  
91,467  
97,226  
167,756  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-103,071  
-105,561  
-51,208  
-53,944  
-88,888  
Tiền chi trả cho người lao động
-49,236  
-37,714  
-24,528  
-16,530  
-42,399  
Tiền chi trả lãi vay
-9,174  
-5,407  
-1,403  
-1,915  
-3,126  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-699  
-872  
-1,926  
-13,734  
-14,745  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
6,645  
2,518  
5,798  
4,465  
16,086  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-31,478  
-23,703  
-17,895  
-18,470  
-24,766  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
5,968  
-1,088  
304  
-2,902  
9,919  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-37,220  
-29,270  
-40,044  
-69,368  
-97,281  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,285  
0  
6,839  
8,115  
99,920  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6,270  
0  
0  
22,173  
1,428  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,811  
360  
353  
231  
2,429  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-24,854  
-28,910  
-32,852  
-38,850  
6,496  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
180,302  
149,012  
101,317  
136,404  
116,904  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-148,593  
-109,919  
-75,751  
-87,339  
-149,862  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-2  
0  
0  
-43,151  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
31,709  
39,091  
25,565  
49,065  
-76,108  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,822  
9,094  
-6,982  
7,313  
-59,693  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,383  
10,290  
17,272  
9,959  
69,644  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-1  
0  
0  
8  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
32,205  
19,383  
10,290  
17,272  
9,959