Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (HPU: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
11,895  
11,325  
10,508  
9,067  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,464  
6,009  
5,704  
4,802  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-493  
-285  
884  
451  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-654  
-2,459  
-2,274  
-2,008  
 
Chi phí lãi vay
1,688  
1,439  
1,174  
965  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
18,901  
16,029  
15,995  
13,276  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-19,212  
-6,036  
-7,089  
21,860  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
675  
-15,609  
-18,370  
-23,093  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,861  
6,354  
15,294  
-13,042  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-431  
-468  
-945  
-123  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,671  
-1,439  
-1,174  
-1,009  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,851  
-1,876  
-1,411  
-1,546  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
154  
110  
96  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,225  
-2,718  
-5,044  
-878  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,953  
-5,608  
-2,635  
-4,460  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,812  
-8,483  
-9,327  
-6,117  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
124  
29  
194  
173  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
558  
2,388  
1,712  
1,909  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-7,130  
-6,066  
-7,422  
-4,034  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
144,595  
153,633  
137,059  
91,461  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-131,319  
-141,650  
-124,274  
-66,049  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,984  
-4,727  
-3,885  
-3,414  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
8,293  
7,256  
8,900  
21,998  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,790  
-4,417  
-1,156  
13,504  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,677  
23,094  
24,258  
10,777  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
159  
0  
-8  
-22  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,046  
18,677  
23,094  
24,258