Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
10,071,073  
9,288,370  
7,701,824  
3,989,829  
3,769,521  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,284,104  
2,004,657  
1,674,326  
1,281,591  
1,106,006  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
290,991  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-72,990  
-10,871  
-113,894  
65,304  
209,664  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
30,605  
-4,721  
22,124  
13,166  
82,549  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-153,355  
-100,141  
-142,785  
-81,209  
-23,625  
Chi phí lãi vay
539,861  
479,708  
279,952  
251,338  
350,629  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
12,699,298  
11,657,001  
9,421,546  
5,811,011  
5,739,630  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,128,942  
-462,713  
-486,372  
-17,333  
-39,335  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,596,734  
-2,201,681  
-3,334,840  
390,084  
235,303  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,459,757  
-427,138  
2,294,022  
-849,876  
-2,199,063  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-500,731  
-57,138  
121,804  
66,692  
-105,592  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-611,768  
-476,521  
-280,618  
-284,308  
-325,690  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,416,433  
-1,723,779  
-752,694  
-447,843  
-575,208  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
33,084  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-304,001  
-249,708  
-164,129  
-125,478  
-81,055  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
7,600,445  
6,058,322  
6,818,720  
4,542,950  
2,682,073  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-27,594,066  
-8,875,038  
-3,416,965  
-3,386,572  
-1,084,828  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
107,767  
6,994  
27,788  
32,360  
21,688  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11,295,502  
-13,644,058  
-10,562  
-298,005  
-158,594  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
17,443,013  
4,461,988  
271,604  
119,071  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-116,087  
-40,833  
0  
-230,629  
-56,956  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
17,600  
651  
0  
0  
1,500  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
946,195  
164,530  
0  
0  
107,306  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-20,491,080  
-17,925,765  
-3,128,135  
-3,763,774  
-1,169,883  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
11,425  
5,057,285  
10  
59  
475  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
53,472,014  
37,194,697  
28,158,083  
22,541,239  
21,167,443  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-42,335,009  
-30,674,534  
-28,560,488  
-22,433,386  
-22,097,816  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,918  
-3,755  
-1,102,411  
-540,720  
-681,451  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,142,512  
11,573,693  
-1,504,806  
-432,809  
-1,611,349  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,748,123  
-293,750  
2,185,779  
346,366  
-99,159  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,264,642  
4,558,661  
2,372,762  
2,026,280  
2,125,322  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-902  
-269  
120  
115  
117  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,515,617  
4,264,642  
4,558,661  
2,372,762  
2,026,280