Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HNR: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-84,528  
-20,182  
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
42,870  
65,174  
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
420  
635  
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-38  
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-11,508  
-10,356  
 
 
 
Chi phí lãi vay
6  
128  
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-52,741  
35,360  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
61,371  
-16,156  
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-21,870  
6,275  
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-49,874  
-22,088  
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,490  
-1,750  
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-6  
-128  
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-5,981  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
960  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-524  
-5,365  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-60,193  
-9,833  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-208  
-10,386  
 
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3,467  
391  
 
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-50,000  
-299,679  
 
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
157,000  
249,679  
 
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,011  
13,336  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
118,270  
-46,659  
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,445  
66,934  
 
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-5,445  
-66,934  
 
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
 
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
58,077  
-56,492  
 
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,751  
78,241  
 
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
2  
 
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
79,830  
21,751