Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
39,137  
33,013  
32,706  
29,815  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
27,775  
24,648  
24,881  
25,847  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-126  
-435  
-1,010  
-261  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-1,564  
-206  
-291  
-454  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-2,565  
-4,706  
-10,930  
-6,049  
Chi phí lãi vay
0  
8,813  
11,297  
11,163  
9,532  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
71,469  
63,611  
56,519  
58,430  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-19,207  
9,882  
-58,859  
15,622  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
24,333  
-64,910  
38,580  
-30,813  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
44,392  
38,154  
-94,373  
95,219  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
2,025  
2,038  
-44,621  
-187  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-8,788  
-11,113  
-10,873  
-8,435  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-6,828  
-6,763  
-8,380  
-8,206  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
67  
1  
1,984  
1,077  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-5,504  
-1,613  
-1,656  
-3,814  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,221,588  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,553,189  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-234,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-6,214  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-12,634  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
770,035  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-214,536  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-29,450  
101,960  
29,286  
-121,680  
118,893  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-60,498  
-13,395  
-71,183  
-7,829  
-12,439  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
473  
755  
38,686  
106  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
894,581  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,151,765  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-49,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,826  
2,519  
4,706  
2,316  
6,038  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-361,856  
-10,404  
-65,722  
33,173  
-6,296  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
91,551  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
894,824  
931,981  
990,069  
862,475  
520,229  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-726,363  
-952,694  
-1,024,384  
-694,233  
-495,803  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-11,506  
-5,825  
-7,230  
-14,190  
-14,203  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-29,887  
-21,761  
-13,825  
-14,297  
-3,717  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
127,067  
-48,299  
-55,370  
231,305  
6,505  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-264,238  
43,257  
-91,806  
142,799  
119,103  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
271,267  
228,008  
319,868  
176,879  
57,785  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
2  
-53  
190  
-9  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,029  
271,267  
228,008  
319,868  
176,879