Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,220  
3,859  
874  
990  
21  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,482  
1,280  
1,408  
1,502  
1,888  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2  
-2  
-2  
-2  
-4  
Chi phí lãi vay
1,515  
532  
1,512  
1,992  
2,362  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
5,217  
5,670  
3,792  
4,482  
4,267  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-914  
-311  
279  
-305  
459  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,256  
-3,528  
9,135  
-3,391  
1,734  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,030  
2,553  
-1,282  
16  
1,540  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-240  
263  
-412  
19  
-238  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,515  
-532  
-1,512  
-1,992  
-2,362  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-624  
0  
0  
0  
-710  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30  
0  
0  
47  
146  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-51  
-51  
-71  
-138  
-2,157  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,385  
4,063  
9,928  
-1,263  
2,679  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,126  
-11,694  
-2  
0  
-40  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,600  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2  
2  
2  
2  
4  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,124  
-11,693  
1  
2,602  
-37  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
64,834  
58,522  
54,119  
58,355  
54,266  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-51,648  
-52,069  
-62,860  
-59,257  
-55,872  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-487  
-276  
-148  
-308  
-456  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,000  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
10,699  
6,176  
-8,889  
-1,211  
-2,061  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,190  
-1,453  
1,040  
128  
582  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
819  
2,271  
1,231  
1,103  
522  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,008  
819  
2,271  
1,231  
1,103