Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,141  
3,788  
1,099  
1,173  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
86,285  
111,136  
123,975  
118,406  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-52,691  
-53,696  
-50,904  
-49,484  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-25,720  
-24,384  
-27,266  
-25,107  
 
Tiền chi trả lãi vay
-21  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-3,231  
-10,774  
-6,908  
-6,040  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,533  
2,010  
1,461  
563  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-12,032  
-14,621  
-16,053  
-12,298  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-4,876  
9,671  
24,306  
26,040  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,723  
-12,164  
-639  
-1,769  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3,900  
0  
0  
227  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-28,000  
-80,000  
-79,000  
-38,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
58,000  
72,000  
74,000  
31,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,256  
1,645  
3,246  
1,769  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
24,433  
-18,519  
-2,393  
-6,772  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-9,000  
0  
-80  
-120  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-16,322  
-3,398  
-23,290  
-28,321  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-16,322  
-3,398  
-23,370  
-28,441  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,236  
-12,246  
-1,458  
-9,173  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,299  
13,539  
14,894  
24,010  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2  
6  
103  
56  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,538  
1,299  
13,539  
14,894