Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
147,008  
167,753  
120,302  
-43,760  
-281,979  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
24,738  
24,892  
34,320  
34,915  
50,598  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-22,035  
309  
4,992  
-52,729  
80,097  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-683  
6,344  
956  
9,704  
3,240  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-88,283  
-69,207  
-164,700  
-5,555  
-73,949  
Chi phí lãi vay
60,261  
101,729  
62,359  
56,499  
133,991  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
121,004  
231,819  
58,228  
-926  
-88,001  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,735  
285,015  
-446,439  
206,674  
120,457  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-7,836  
3,511  
321,805  
-558  
83,953  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,134  
-62,265  
53,893  
160,344  
374,686  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,652  
899  
2,103  
-819  
4,415  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-48,678  
-158,607  
-29,762  
-25,608  
-109,741  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,658  
-5,477  
-348  
-482  
-6,018  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
48  
0  
1,049  
6,579  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1,035  
0  
-1,624  
-7,508  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
60,616  
293,909  
-40,521  
338,052  
378,822  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-61,017  
-11,831  
-17,885  
-7,234  
-257,025  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
20,500  
10,827  
19,505  
140,629  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-635,986  
-396,383  
-274,136  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
554,536  
212,528  
397,009  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,089  
-37,960  
-67,053  
0  
-60  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
88,623  
45,210  
68,134  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
109,031  
40,132  
41  
34  
9,920  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
53,098  
-127,804  
116,937  
12,304  
-106,537  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,043,722  
931,486  
817,251  
426,407  
1,364,689  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,146,238  
-1,081,312  
-888,066  
-772,982  
-1,652,109  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-14,522  
0  
-7,319  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-17,937  
0  
-1,737  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-117,038  
-167,763  
-78,133  
-348,312  
-287,420  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,324  
-1,657  
-1,717  
2,044  
-15,134  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,224  
6,874  
8,586  
6,545  
21,689  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
683  
7  
5  
-2  
-10  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,583  
5,224  
6,874  
8,586  
6,545