Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
 
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
 
 
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
 
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
 
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
 
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
 
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
 
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
 
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
 
728,177  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
 
-185,850  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
 
-7,613  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
 
-20,490  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
 
-186  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
3,046  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
-20,546  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
18,728  
8,230  
 
 
496,538  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-155  
-10,109  
 
 
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
 
 
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
 
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
 
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
100,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-644  
-2  
 
 
423  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-799  
-10,111  
 
 
100,423  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
 
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
500  
0  
 
 
17,943  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-18,522  
-11,068  
 
 
-577,799  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
 
-972  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
 
 
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-18,022  
-11,068  
 
 
-560,829  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-93  
-12,949  
 
 
36,132  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
493  
13,442  
 
 
58,951  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
0  
 
 
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
401  
493  
 
 
95,083