Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
937  
8,474  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
1,955  
1,955  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
919  
692  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-8  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
320  
-260  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
131  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
4,132  
10,984  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-9,370  
-7,595  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
4,581  
-1,678  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
1,156  
-7,431  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
39  
8  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-4  
-1,218  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-165  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
26,960  
0  
0  
55,879  
24,312  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-12,119  
0  
0  
-48,854  
-37,822  
Tiền chi trả cho người lao động
-173  
0  
0  
-786  
-1,116  
Tiền chi trả lãi vay
-303  
0  
0  
-41  
-714  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
600  
0  
0  
0  
-39  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
31,002  
0  
0  
376  
651  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11,039  
0  
0  
-363  
-232  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
34,929  
534  
-7,095  
6,211  
-14,959  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-13,000  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-1,500  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
13,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-34,950  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
34  
0  
260  
1  
2  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-34,916  
0  
11,760  
-12,999  
2  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
15,000  
22,750  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
830  
100  
9,714  
0  
23,250  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-135  
-684  
-19,458  
-4,344  
-29,678  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
695  
-584  
-9,745  
10,656  
16,323  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
707  
-50  
-5,079  
3,868  
1,365  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
215  
265  
5,344  
1,476  
110  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
922  
215  
265  
5,344  
1,476