Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-65,938  
74,567  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
49,108  
4,799  
2,663  
1,014  
558  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
510  
141  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
724  
460  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
-23,827  
2,259  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
7,191  
11,867  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-32,232  
94,093  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,912  
-106,639  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
33,799  
21,352  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
32,080  
10,503  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-182  
-1,983  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-7,191  
-11,867  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-4,250  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-26  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
288,015  
347,353  
408,151  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-305,132  
-411,630  
-386,224  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-4,745  
-1,508  
-869  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-6,947  
-6,329  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,165  
-90  
-42  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,560  
241,085  
9,337  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-16,147  
-256,297  
-10,896  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
29,186  
1,184  
-37,614  
-88,034  
13,129  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,345  
-10,144  
-22,295  
-7,612  
-402  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
83  
2,273  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-23,400  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
9,800  
0  
15,867  
7,533  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-410,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5  
0  
0  
145  
220  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,257  
-408,072  
-22,295  
8,400  
-16,048  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
300,000  
42,785  
58,715  
20,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
167,824  
465,600  
274,434  
436,347  
370,435  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-214,973  
-415,278  
-184,664  
-416,494  
-394,703  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-47,149  
350,321  
132,555  
78,568  
-4,268  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-19,221  
-56,566  
72,646  
-1,066  
-7,188  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,480  
76,047  
3,401  
4,467  
11,665  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
-11  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
259  
19,480  
76,047  
3,401  
4,467