Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
74,567  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,799  
2,663  
1,014  
558  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
141  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
460  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
2,259  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
11,867  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
94,093  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-106,639  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
21,352  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,503  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,983  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-11,867  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,250  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-26  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
288,015  
347,353  
408,151  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-305,132  
-411,630  
-386,224  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-4,745  
-1,508  
-869  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-6,947  
-6,329  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-1,165  
-90  
-42  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,560  
241,085  
9,337  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-16,147  
-256,297  
-10,896  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,184  
-37,614  
-88,034  
13,129  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-10,144  
-22,295  
-7,612  
-402  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,273  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-23,400  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
9,800  
0  
15,867  
7,533  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-410,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
145  
220  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-408,072  
-22,295  
8,400  
-16,048  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
300,000  
42,785  
58,715  
20,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
465,600  
274,434  
436,347  
370,435  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-415,278  
-184,664  
-416,494  
-394,703  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
350,321  
132,555  
78,568  
-4,268  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-56,566  
72,646  
-1,066  
-7,188  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
76,047  
3,401  
4,467  
11,665  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
-11  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,480  
76,047  
3,401  
4,467