Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
50,293  
52,812  
26,352  
36,073  
23,606  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
34,443  
27,254  
37,292  
37,730  
38,915  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
12,020  
-1,162  
-992  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-452  
-739  
-1,829  
-1,959  
Chi phí lãi vay
13,744  
18,604  
21,699  
29,283  
41,828  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
98,480  
98,218  
96,624  
100,096  
101,399  
Tăng, giảm các khoản phải thu
9,426  
-795  
736  
624  
-1,948  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,709  
-593  
-344  
10,219  
-8,149  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
8,522  
1,668  
-2,807  
-46,941  
-8,985  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,326  
-823  
-1,263  
255  
1,352  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
405  
272  
Tiền lãi vay đã trả
-13,929  
-18,817  
-21,530  
-34,193  
-42,247  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,369  
-2,443  
-2,923  
-2,029  
-2,834  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
122  
0  
17  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,012  
-1,145  
-1,419  
-2,329  
-1,143  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
82,083  
75,270  
67,196  
26,107  
37,735  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-530  
-2,819  
0  
0  
-2,608  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
7,575  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
-8,500  
0  
0  
200  
900  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
4,115  
0  
0  
697  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
245  
45  
2,643  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,030  
1,296  
245  
7,820  
1,632  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
30,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
167,971  
122,101  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-48,514  
-43,834  
-55,158  
-218,364  
-156,234  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-35,661  
-23,066  
-25,164  
-756  
-9,324  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-84,175  
-66,899  
-80,322  
-21,150  
-43,457  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,121  
9,667  
-12,881  
12,778  
-4,089  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
16,549  
6,882  
19,763  
6,986  
11,075  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,428  
16,549  
6,882  
19,763  
6,986