Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,067  
31,034  
26,470  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,002  
3,457  
4,458  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
804  
214  
315  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-671  
669  
-8  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-575  
-23,167  
-889  
 
 
Chi phí lãi vay
1,887  
1,890  
2,776  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
6,874  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
11,388  
14,096  
33,122  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-181,104  
40,926  
-9,491  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-797  
-1,449  
-6,807  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-13,156  
29,956  
31,736  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,254  
467  
186  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-9,239  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,988  
-4,722  
-96  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,347  
-9,718  
-5,560  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-30  
-483  
-142  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-198,526  
69,073  
42,948  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-174,620  
-28,111  
-957  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-96  
136  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-27,098  
-3,850  
-2,560  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4,260  
20,982  
1,262  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
64,220  
-202,140  
-34,782  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
67,553  
110,416  
1,825  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-2,686  
19,190  
6,129  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-68,468  
-83,376  
-29,084  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
245,318  
318  
-781  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
64,340  
43,939  
7,530  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-44,683  
-33,289  
-23,760  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
264,975  
10,968  
-17,011  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,020  
-3,334  
-3,147  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,103  
6,437  
9,576  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
8  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,083  
3,103  
6,437