Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,565  
0  
0  
5,195  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,893  
0  
0  
6,948  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
7,130  
0  
0  
2,533  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,025  
0  
0  
-68  
 
Chi phí lãi vay
8,648  
0  
0  
3,176  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,212  
0  
0  
17,784  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-117,939  
0  
0  
-15,521  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,193  
0  
0  
5,235  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
239,427  
0  
0  
-1,462  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-6,522  
0  
0  
-204  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-8,648  
0  
0  
-2,551  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-781  
0  
0  
-954  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
5,624  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-39,212  
0  
0  
-608  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
212,757  
322,918  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-214,281  
-194,980  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-16,522  
-16,756  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-3,458  
-1,415  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-200  
-1,448  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
24,566  
55,399  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-18,544  
-67,285  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
111,730  
-15,681  
96,433  
7,344  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-58,474  
-57,384  
-4,768  
-4,135  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
30  
14,643  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-30,000  
-13,500  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,025  
505  
45  
68  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-86,419  
-55,736  
-4,723  
-4,067  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-97  
0  
0  
-858  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
198,819  
142,929  
16,279  
105,938  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-197,823  
-72,883  
-89,824  
-102,148  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
2,802  
0  
-1,241  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
3,702  
70,046  
-74,786  
2,932  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
29,012  
-1,372  
16,924  
6,209  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,761  
23,133  
6,209  
0  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
50,773  
21,761  
23,133  
6,209