Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
28,518  
21,927  
21,031  
23,651  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
319,918  
329,402  
202,232  
171,003  
158,742  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-205,938  
-223,478  
-118,348  
-120,594  
-105,745  
Tiền chi trả cho người lao động
-41,080  
-33,497  
-33,194  
-29,473  
-29,610  
Tiền chi trả lãi vay
-18,048  
-15,925  
-12,477  
-15,924  
-18,913  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-11,547  
-11,337  
-3,746  
-195  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
42,082  
439  
2,340  
15,622  
15,686  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-51,422  
-28,225  
-30,997  
-36,880  
-2,252  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
33,966  
17,379  
5,811  
-16,440  
17,907  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-43,909  
-112,518  
-61,657  
-7,787  
-1,806  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,656  
11,455  
29,110  
11,554  
12,975  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-137,100  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
25,000  
94,120  
0  
15,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-25,300  
0  
0  
-15,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,700  
6,970  
2,592  
2,060  
481  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,553  
-162,373  
-29,955  
20,827  
-3,350  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
85,075  
32,608  
4,959  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
142,244  
237,436  
107,235  
108,385  
96,211  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-169,298  
-133,181  
-97,820  
-109,473  
-99,574  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-13,129  
-14,066  
-14,837  
-10,384  
-10,203  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,665  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-53,848  
175,262  
27,186  
-6,512  
-13,566  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-30,434  
30,268  
3,042  
-2,126  
991  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
35,361  
5,092  
2,048  
4,174  
3,183  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
1  
2  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,926  
35,361  
5,092  
2,048  
4,174