Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
35,352  
28,518  
21,927  
21,031  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
304,439  
329,402  
202,232  
171,003  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-179,175  
-223,478  
-118,348  
-120,594  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-39,670  
-33,497  
-33,194  
-29,473  
 
Tiền chi trả lãi vay
-18,057  
-15,925  
-12,477  
-15,924  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-11,547  
-11,337  
-3,746  
-195  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
21,470  
439  
2,340  
15,622  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-29,893  
-28,225  
-30,997  
-36,880  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
47,567  
17,379  
5,811  
-16,440  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-58,953  
-112,518  
-61,657  
-7,787  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
15,182  
11,455  
29,110  
11,554  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-12,856  
-137,100  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
37,856  
94,120  
0  
15,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-25,300  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,804  
6,970  
2,592  
2,060  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,968  
-162,373  
-29,955  
20,827  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
85,075  
32,608  
4,959  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
150,944  
237,436  
107,235  
108,385  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-170,090  
-133,181  
-97,820  
-109,473  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-29,467  
-14,066  
-14,837  
-10,384  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,420  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-63,034  
175,262  
27,186  
-6,512  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-30,434  
30,268  
3,042  
-2,126  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
35,361  
5,092  
2,048  
4,174  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
1  
2  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,926  
35,361  
5,092  
2,048