Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
42,025  
34,163  
34,024  
31,731  
29,182  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
21,910  
18,134  
16,201  
13,746  
15,592  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
-689  
-77  
-3,541  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-408  
-67  
-220  
-19  
-62  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,817  
-3,966  
-4,887  
-3,753  
-4,562  
Chi phí lãi vay
16  
16  
16  
19  
20  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
57,725  
48,280  
44,446  
41,647  
36,629  
Tăng, giảm các khoản phải thu
24,483  
-16,253  
-18,487  
-4,148  
-4,378  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-14,262  
-6,353  
1,812  
2,441  
14,639  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,166  
32,917  
7,423  
8,769  
8,127  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-535  
1,154  
1,696  
1,637  
571  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-16  
-33  
0  
-47  
-3  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,180  
-6,891  
-8,426  
-8,406  
-6,725  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
272  
345  
500  
2,524  
666  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-592  
-539  
-456  
-2,864  
-892  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
70,059  
52,625  
28,509  
41,553  
48,635  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-63,881  
-25,735  
-19,990  
-18,329  
-4,101  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
197  
5  
171  
130  
126  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-133,000  
-10,000  
-60,000  
-72,000  
-21,300  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
71,000  
30,000  
50,000  
42,000  
21,300  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,428  
4,265  
5,415  
3,589  
4,437  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-121,256  
-1,465  
-24,403  
-44,611  
462  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
93,074  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-16,428  
-12,086  
-12,328  
-18,608  
-13,532  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
76,645  
-12,086  
-12,328  
-18,608  
-13,532  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
25,448  
39,075  
-8,222  
-21,666  
35,564  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
89,988  
50,877  
58,999  
80,654  
45,088  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
340  
37  
100  
11  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
115,776  
89,988  
50,877  
58,999  
80,654