Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
37,617  
120,449  
27,570  
49,777  
118,974  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-38,292  
-120,532  
-48,030  
-41,555  
-80,694  
Tiền chi trả cho người lao động
-1,229  
-1,403  
-1,124  
-1,785  
-5,799  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-457  
-1,434  
-7,735  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
2,397  
-499  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,036  
-301  
2,348  
2,541  
11,226  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,527  
0  
-1,546  
-636  
-8,729  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
3,606  
610  
-21,737  
6,909  
27,242  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-524  
-376  
17,476  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
30  
0  
0  
2,016  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-5  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
5  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
78  
449  
86  
287  
464  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-445  
108  
17,557  
287  
2,480  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
131  
343  
62,153  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,139  
-1,730  
7,817  
-12,656  
-85,028  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
-30  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,139  
-1,730  
7,948  
-12,313  
-22,905  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,978  
-1,011  
3,768  
-5,116  
6,817  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,008  
5,990  
2,211  
7,182  
385  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
104  
29  
12  
145  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,134  
5,008  
5,990  
2,211  
7,203