Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,846  
10,738  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,479  
4,312  
1,812  
0  
807  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,181  
-637  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-21  
-26  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
11,043  
8,145  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
23,527  
22,531  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-32,898  
-58,147  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,028  
4,282  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-31,508  
24,959  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-5,346  
-8,774  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-10,257  
-6,782  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,253  
-2,758  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
1,435,285  
1,564,018  
1,384,311  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-1,422,291  
-1,544,983  
-1,370,776  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-17,867  
-11,543  
-10,228  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-3,732  
-2,083  
-2,121  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,761  
-774  
-409  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
2,178  
1,994  
2,608  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-11,061  
-17,447  
-4,777  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-58,764  
-24,689  
-19,249  
-10,818  
-1,391  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,674  
-15,913  
-24,101  
-2,973  
-12  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-4,966  
0  
-2,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
21  
26  
26  
22  
37  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-22,652  
-20,852  
-24,075  
-4,951  
25  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
39,900  
0  
90  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
852,500  
471,214  
341,866  
401,376  
209,500  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-785,323  
-417,170  
-289,690  
-384,000  
-211,500  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,448  
-3,374  
-3,735  
-275  
-97  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
92,629  
50,670  
48,531  
17,100  
-2,097  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,213  
5,129  
5,208  
1,331  
-3,464  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,981  
10,852  
5,645  
4,048  
7,512  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
27,195  
15,981  
10,852  
5,380  
4,048