Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
130,703  
96,125  
67,119  
60,683  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,257  
5,909  
5,100  
4,040  
4,906  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,377  
490  
-649  
-1,091  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-18,766  
-7,006  
-3,228  
-2,472  
0  
Chi phí lãi vay
17,905  
18,247  
9,004  
13,375  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
139,476  
113,765  
77,346  
74,536  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-391,407  
61,463  
-88,153  
-3,746  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
140,998  
-78,483  
-60,202  
18,837  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-48,780  
73,885  
21,756  
-117,063  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
490  
-406  
-2,368  
-658  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
781  
0  
869  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-17,905  
-18,247  
-9,004  
-14,956  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,649  
-11,727  
-10,861  
-6,201  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,285  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,778  
-6,122  
-3,846  
-3,519  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
526,472  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-278,416  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-33,096  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-38,645  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-23,850  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
24,234  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-102,869  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-198,555  
134,909  
-75,331  
-50,617  
73,829  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,974  
-15,832  
-6,130  
-5,773  
-725  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
11,818  
712  
0  
0  
230  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,680  
-12,048  
0  
-11,500  
-2,723  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
12,048  
0  
11,500  
2,711  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,045  
-175,825  
-64,361  
-600  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
103,793  
89,262  
100,000  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,861  
7,464  
4,102  
2,603  
2,517  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
114,772  
-94,218  
33,611  
-3,770  
2,010  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
24,655  
0  
0  
10,542  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-7,986  
0  
-19,695  
-6  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
475,629  
390,451  
448,807  
365,903  
248,034  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-392,658  
-345,601  
-375,877  
-304,919  
-290,461  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-640  
-44,423  
-1,280  
-19,882  
-27,869  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
74,345  
25,083  
51,955  
41,097  
-59,755  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-9,438  
65,774  
10,235  
-13,290  
16,084  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
93,365  
27,591  
17,356  
30,646  
14,562  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
83,927  
93,365  
27,591  
17,356  
30,646