Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
22,041  
21,032  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,539  
4,878  
3,482  
0  
2,930  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
39  
592  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-113  
-148  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
2,279  
2,162  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
30,786  
28,515  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-17,614  
-5,725  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-9,861  
-3,454  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,663  
9,015  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,421  
23  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,279  
-2,162  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,804  
-4,381  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
161,449  
133,180  
124,141  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-118,358  
-92,042  
-82,143  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-17,913  
-18,129  
-13,378  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-1,908  
-2,149  
-2,177  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-2,177  
-2,078  
-627  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
2,041  
66,905  
6,462  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-12,071  
-28,385  
-18,106  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
470  
21,832  
11,064  
57,301  
14,172  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20,343  
-30,628  
-15,596  
-5,835  
-19  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
67  
0  
0  
30  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,476  
-2,608  
-1,917  
-4,000  
-723  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
4,141  
4,458  
0  
678  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-56,000  
-3,150  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
19,000  
37,000  
1,733  
1,417  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
113  
116  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,639  
8,022  
-11,323  
-64,388  
-3,214  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2,500  
0  
29,300  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
97,389  
78,025  
75,075  
77,619  
59,908  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-82,130  
-79,017  
-67,610  
-74,724  
-57,407  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-1,673  
-530  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-9,792  
-5,863  
0  
-120  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
16,086  
-11,314  
30,902  
2,894  
2,380  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
10,917  
18,540  
30,643  
-4,192  
13,338  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
65,142  
46,602  
15,959  
20,151  
6,814  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
76,059  
65,142  
46,602  
15,959  
20,151