Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,204  
2,202  
1,501  
2,047  
3,301  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,278  
3,062  
2,254  
2,250  
2,170  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-33  
358  
78  
123  
27  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-595  
-71  
-715  
-379  
-907  
Chi phí lãi vay
139  
14  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
4,994  
5,565  
3,117  
4,042  
4,592  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,580  
-4,743  
-1,996  
132  
-2,947  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-233  
-1,166  
-248  
-27  
4  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,783  
4,207  
-807  
-1,913  
1,697  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-41  
57  
-353  
-54  
-68  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-128  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-468  
-295  
-837  
-497  
-637  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
3,372  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-495  
-408  
-563  
-963  
-4,151  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-735  
3,217  
-1,686  
721  
1,861  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,604  
-4,153  
-1,049  
-1,756  
-1,534  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
584  
0  
512  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
55  
203  
379  
907  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,009  
-4,098  
-334  
-1,377  
-626  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,000  
1,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-605  
-407  
-403  
-1,008  
-1,613  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
395  
593  
-403  
-1,008  
-1,613  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,349  
-288  
-2,424  
-1,665  
-379  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,643  
2,931  
5,354  
7,019  
7,398  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
1,294  
2,643  
2,931  
5,354  
7,019