Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
30,782  
26,841  
24,986  
12,951  
367  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,184  
2,313  
631  
505  
493  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-365  
577  
282  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-13  
-5,406  
-9  
-1  
-1,149  
Chi phí lãi vay
6,890  
7,210  
6,751  
5,861  
2,509  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
40,843  
30,958  
31,993  
19,892  
2,503  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-38,176  
-44,136  
10,850  
-96,337  
-472  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-75,224  
11,038  
15,695  
2,127  
-47,393  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-14,442  
-10,819  
-10,725  
11,047  
19,007  
Tăng, giảm chi phí trả trước
550  
-482  
-5,811  
-18  
119  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,164  
-5,314  
-6,858  
-5,584  
-2,551  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-1,100  
-2,969  
-105  
-2  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
34  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1  
-986  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-89,614  
-20,841  
32,176  
-68,977  
-28,755  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,975  
-49,227  
-11,365  
0  
-36  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
891  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5  
5,406  
9  
630  
521  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,079  
-43,821  
-11,356  
630  
485  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
135,000  
0  
0  
74,300  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
133,988  
170,415  
89,928  
225,867  
196,876  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-181,098  
-104,063  
-114,594  
-228,651  
-144,049  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-8,100  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
87,890  
58,252  
-24,666  
71,516  
52,827  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,804  
-6,410  
-3,846  
3,169  
24,557  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,969  
24,379  
35,817  
32,648  
8,091  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
365  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,165  
17,969  
32,336  
35,817  
32,648