Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
8,566  
7,573  
5,557  
4,832  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
305,074  
339,946  
335,906  
271,685  
185,859  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-303,645  
-302,501  
-301,008  
-251,372  
-170,891  
Tiền chi trả cho người lao động
-25,060  
-26,246  
-26,033  
-16,298  
-9,331  
Tiền chi trả lãi vay
-3,925  
-2,477  
-3,123  
-1,901  
-985  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,625  
-5,538  
-4,498  
-5,266  
-576  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
33,162  
34,446  
36,458  
28,572  
475  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-12,297  
-17,557  
-10,162  
-10,080  
-6,379  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-11,315  
20,072  
27,540  
15,339  
-1,827  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-28,979  
-18,306  
-10,231  
-15,710  
-9,804  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,536  
518  
1,664  
218  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
888  
1,192  
48  
46  
10  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,555  
-16,595  
-8,519  
-15,446  
-9,794  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
292,742  
290,403  
291,239  
245,125  
164,532  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-235,296  
-293,340  
-303,285  
-237,806  
-150,322  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-19,558  
0  
-7,341  
-7,341  
-1,468  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
37,888  
-2,937  
-19,386  
-22  
12,742  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
18  
539  
-366  
-129  
1,121  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,325  
1,785  
2,151  
2,280  
1,159  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,343  
2,325  
1,785  
2,151  
2,280