Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
 
1,309  
2,048  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
0  
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
 
 
490  
298  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
 
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
 
-2  
-3,100  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
 
0  
0  
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
 
 
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
 
-8,816  
-3,258  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
 
0  
0  
Tăng các chi phí tiền tệ
 
 
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
 
 
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
 
 
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
 
 
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
 
 
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
 
 
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
 
 
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
 
 
 
0  
0  
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
 
 
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
 
 
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
 
 
 
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
 
 
 
0  
0  
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 
 
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
 
 
 
0  
0  
Lỗ khác
 
 
 
0  
0  
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
 
 
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
 
 
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
 
 
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
 
 
0  
0  
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
 
 
0  
0  
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
 
 
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
 
 
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
 
 
 
0  
0  
Hoàn nhập chi phí dự phòng
 
 
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
 
 
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
 
 
 
0  
0  
Lãi khác
 
 
 
0  
0  
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản cho vay
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) các tài sản khác
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản phải thu
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
 
 
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
 
 
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
 
-7,020  
-4,013  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
 
 
 
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
 
 
 
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
 
 
 
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
 
 
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
 
-238  
1,610  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
 
 
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
 
 
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 
 
 
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
 
 
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
 
 
 
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
 
8  
4,424  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
 
2,300  
12,455  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
 
37  
140  
Tiền lãi vay đã trả
 
 
 
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
0  
0  
Tiền lãi đã thu
3,737  
2,393  
 
923  
0  
Tiền thu khác
 
 
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
0  
0  
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
0  
0  
Thuế TNDN đã nộp (*)
 
 
 
0  
0  
Các khoản chi khác
 
 
 
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
 
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
0  
0  
 
7  
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
-151  
-156  
0  
0  
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-1,722  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-4,272  
-3,780  
-4,932  
-4,293  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
-1,471  
-1,461  
 
-1,387  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-509  
-824  
-1,043  
-1,907  
 
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
0  
0  
 
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
13,125  
44,556  
93,466  
58,032  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-32,221  
-20,556  
-61,052  
-55,809  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,762  
20,172  
24,718  
-4,432  
14,617  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-6,319  
0  
-125  
0  
-705  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-50,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
50,000  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,200  
3,450  
1,500  
3,540  
3,258  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,119  
3,450  
1,375  
3,540  
2,553  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền vay khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-25,881  
23,622  
26,093  
-892  
17,171  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
194,388  
170,766  
144,674  
145,565  
141,155  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
133,388  
5,766  
 
145,565  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
5,766  
 
0  
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
61,000  
165,000  
 
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
168,508  
194,388  
170,766  
144,674  
158,326  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
12,708  
133,388  
 
144,674  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản tương đương tiền
155,800  
61,000  
165,000  
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
746,149  
784,242  
 
604,329  
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-763,059  
-781,350  
 
-993,440  
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
14,970  
-4,349  
 
393,153  
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
 
0  
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
28,788  
28,362  
 
32,345  
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
-28,788  
-28,362  
 
-32,345  
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
-1,939  
-1,457  
 
4,041  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
3,480  
4,937  
 
12,761  
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
3,480  
4,937  
 
12,761  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
3,480  
4,937  
 
12,761  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
1,542  
3,480  
 
16,801  
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
1,542  
3,480  
 
16,801  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
1,542  
3,480  
 
16,801  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0