Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,077,071  
715,272  
120,466  
89,130  
43,730  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
210,509  
157,207  
95,597  
78,388  
77,715  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
127,513  
163,725  
-34,306  
158,217  
51,288  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-27  
109  
136  
0  
35  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-148,616  
-80,930  
-89,676  
-64,257  
-21,802  
Chi phí lãi vay
262,300  
145,160  
129,763  
96,662  
109,423  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,528,750  
1,100,543  
221,981  
358,139  
260,390  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,217,873  
-2,538,262  
-947,097  
-245,159  
-120,337  
Tăng, giảm hàng tồn kho
21,273  
-64,749  
-356,818  
-184,671  
11,050  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
367,587  
2,293,751  
1,381,313  
323,429  
69,519  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-187,645  
-58,976  
-107,763  
-23,587  
7,246  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-207,886  
-142,181  
-132,050  
-93,699  
-111,531  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-150,309  
-75,767  
-38,096  
-12,466  
-43,211  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
14,590  
13,787  
1,037  
1,436  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-87,876  
-199,728  
-67,513  
-13,088  
-7,481  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-933,979  
329,220  
-32,256  
109,937  
67,082  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-563,075  
-601,826  
-373,874  
-70,568  
-19,193  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
14,402  
3,953  
7,919  
11,071  
6,439  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-311,056  
-454,851  
-325,528  
-982,797  
-122,494  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
247,994  
27,904  
350,909  
26,323  
49,631  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-15,098  
-119,162  
-5,268  
-77,368  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,000  
0  
0  
0  
648  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
103,911  
130,996  
35,818  
53,705  
41,067  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-521,921  
-1,012,985  
-310,023  
-1,039,634  
-43,902  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
11,000  
9,990  
96,830  
7,036  
208,210  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,150,608  
6,338,435  
4,135,981  
3,521,485  
3,368,771  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-6,690,692  
-5,231,455  
-4,006,531  
-2,978,632  
-3,403,080  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-95,378  
-9,887  
-85,986  
-24,776  
-47,332  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,375,539  
1,107,082  
140,294  
525,112  
126,569  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-80,362  
423,318  
-201,985  
-404,584  
149,749  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
572,302  
148,980  
350,925  
755,407  
605,656  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
9  
5  
39  
102  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
491,949  
572,302  
148,980  
350,925  
755,407