Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
124,587  
110,192  
96,580  
37,209  
17,241  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
39,785  
28,777  
15,218  
8,620  
7,584  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
11  
-1,164  
1,122  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
-82  
-61  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,030  
-7,458  
-4,382  
-267  
273  
Chi phí lãi vay
42,447  
36,213  
12,073  
5,184  
4,449  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
200,788  
167,723  
119,500  
49,500  
30,608  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-284,533  
-176,584  
-127,093  
-19,368  
-24,587  
Tăng, giảm hàng tồn kho
38,350  
-238,964  
-130,458  
-142,302  
14,785  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
162,008  
-21,287  
48,932  
79,731  
36,611  
Tăng, giảm chi phí trả trước
8,792  
2,304  
2,271  
-3,753  
1,001  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-42,447  
-36,213  
-12,662  
-5,282  
-4,449  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-23,966  
-21,116  
-17,329  
-5,368  
-152  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
404  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-13  
0  
-15  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
58,993  
-324,150  
-116,840  
-46,858  
54,222  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-356,054  
-390,438  
-126,020  
-68,722  
-37,712  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
270,523  
191,998  
60,208  
37,554  
21,916  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
3,000  
2,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-589  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
7,643  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
477  
193  
561  
69  
107  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-85,053  
-195,246  
-55,608  
-31,689  
-15,690  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-173  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,923,948  
4,063,964  
1,314,720  
655,184  
362,006  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,810,929  
-3,516,552  
-1,124,083  
-567,203  
-398,179  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-34,760  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
78,260  
547,413  
190,464  
87,981  
-36,173  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
52,200  
28,017  
18,017  
9,434  
2,358  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
68,605  
40,588  
22,571  
13,137  
10,779  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
120,804  
68,605  
40,588  
22,571  
13,137