Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
34,396  
19,704  
7,586  
31,193  
21,534  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,785  
2,841  
3,006  
3,347  
3,773  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,418  
-5,977  
-4,589  
-4,796  
-3,719  
Chi phí lãi vay
25  
261  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
32,789  
16,829  
6,003  
29,743  
21,587  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,694  
-5,740  
-4,092  
-735  
1,695  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-361  
945  
188  
-10  
750  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
20,834  
-65,245  
34,103  
7,500  
13  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,986  
9,137  
-5,370  
4,251  
2,877  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-287  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,155  
-8,268  
-6,728  
-8,795  
-3,492  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
371  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-195  
-3,861  
-8  
-1,521  
-3,680  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
44,945  
-56,202  
24,467  
30,433  
19,750  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,544  
-1,401  
-3,264  
-1,889  
-1,701  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
95  
203  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-54,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,524  
5,614  
4,589  
4,796  
3,719  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-52,924  
4,415  
1,325  
2,908  
2,019  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
50,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-11,000  
-39,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-211  
-3,564  
-8,879  
-5,999  
-6,001  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-11,211  
7,436  
-8,879  
-5,999  
-6,001  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-19,190  
-44,350  
16,914  
27,342  
15,768  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
58,882  
103,233  
86,318  
58,976  
43,208  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
39,693  
58,882  
103,233  
86,318  
58,976