Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (GVR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,244,741  
3,270,766  
2,570,408  
2,987,553  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,281,013  
1,247,569  
1,107,731  
1,125,818  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,121,946  
-106,802  
-28,254  
-29,908  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-160,018  
-26,094  
-7,926  
6,765  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-39,249  
-1,146,452  
-1,243,648  
-1,270,525  
 
Chi phí lãi vay
666,406  
465,341  
348,305  
428,696  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
-274,928  
-332,278  
-553,780  
-381,808  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
7,839,912  
3,372,049  
2,192,835  
2,866,592  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,035,959  
1,052,928  
-456,864  
705,444  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-680,894  
417,342  
886,392  
1,978,320  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,465,845  
-183,913  
-182,537  
-2,961,236  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-906,556  
-154,931  
-512,262  
-164,040  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
2,448  
68,114  
17,574  
 
Tiền lãi vay đã trả
-534,118  
-511,121  
-336,754  
-462,384  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-660,682  
-466,073  
-570,230  
-718,126  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
48,251  
3,450,146  
4,630,014  
5,367,548  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,709,821  
-3,040,394  
-4,743,316  
-6,731,288  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
825,979  
3,938,482  
975,391  
-101,596  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,656,002  
-3,609,644  
-6,028,026  
-6,526,727  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
792,043  
935,960  
840,741  
761,716  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-9,736,774  
-4,459,207  
-3,179,813  
-8,665,440  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
7,231,437  
3,350,775  
3,285,017  
9,208,579  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-6,327  
-25,342  
-7,192  
-90,793  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
17,416  
41,130  
405,118  
728,653  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,301,773  
563,227  
558,420  
634,522  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,056,435  
-3,203,101  
-4,125,734  
-3,949,490  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
1,536,729  
0  
0  
25,650  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-88,681  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
8,264,218  
6,338,944  
8,925,420  
10,093,768  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,580,058  
-6,329,023  
-6,963,623  
-8,834,124  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-149,929  
-223,420  
-217,872  
-184,548  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,070,959  
-213,499  
1,743,924  
1,012,066  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-159,497  
521,882  
-1,406,419  
-3,039,020  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,161,445  
5,504,159  
6,832,590  
9,866,720  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
160,018  
8,294  
77,987  
4,890  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
5,161,965  
6,034,334  
5,504,159  
6,832,590