Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
118,302  
162,200  
23,686  
68,092  
113,786  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
201,547  
162,677  
29,334  
21,782  
20,063  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
16,167  
15,919  
1,520  
-519  
304  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-486  
113  
94  
-1  
3  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-91,849  
-95,579  
-31,117  
-44,579  
-62,595  
Chi phí lãi vay
1,390  
5,278  
23,655  
14,923  
733  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
245,071  
250,607  
47,172  
59,698  
72,293  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,845  
436,725  
-63,934  
-251,062  
-288,016  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-40,562  
-356,852  
-38,087  
-9,327  
-33,004  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
26,939  
110,405  
198,253  
-43,879  
99,739  
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,611  
-20,865  
-9,427  
2,532  
-1,739  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
-54,853  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-255  
-6,375  
-25,785  
-10,326  
-666  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-22,136  
-15,710  
-10,642  
-17,080  
-15,468  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
25,574  
570  
4,500  
0  
62,866  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-60,665  
-12,840  
0  
0  
-32,361  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
156,732  
385,666  
102,049  
-324,296  
-136,355  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-27,996  
-105,689  
-12,941  
-35,371  
-17,493  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
20,688  
34,204  
92  
11,031  
2,412  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-382,985  
-993,740  
-95,866  
-25,700  
-39,850  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
371,195  
589,363  
71,072  
57,192  
78,358  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-140,435  
-107,536  
-1,674,273  
-81,634  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
36,148  
0  
255,623  
260,702  
55,900  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
78,173  
61,986  
5,211  
2,577  
5,157  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-45,212  
-521,411  
-1,451,082  
188,797  
84,484  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
1,998,713  
0  
7,703  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
12,850  
68,284  
430,545  
924,171  
128,653  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-13,194  
-218,802  
-886,219  
-383,673  
-99,614  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-94,343  
-84,039  
-42  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-94,687  
-234,557  
1,542,996  
540,497  
36,743  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,833  
-370,303  
193,963  
404,998  
-15,128  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
240,282  
610,573  
416,449  
11,452  
26,588  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
12  
161  
-1  
-8  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
257,115  
240,282  
610,573  
416,449  
11,452