Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
480,727  
505,806  
701,089  
205,539  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
279,812  
295,030  
267,461  
245,076  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
20,461  
-13,276  
94,339  
6,038  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
4,629  
92,219  
29,908  
19,264  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
7,546  
-19,927  
-662,364  
-185,777  
 
Chi phí lãi vay
121,195  
118,500  
112,638  
115,012  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
914,369  
978,352  
543,070  
405,152  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-36,845  
-155,435  
103,110  
-86,436  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
17,113  
-15,942  
22,216  
-26,032  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
25,580  
217,730  
-101,255  
162,219  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-15,363  
-150,395  
-4,785  
7,203  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-1,036  
3,152  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-46,336  
-51,158  
-69,518  
-100,267  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-76,081  
-57,918  
-121,590  
-24,858  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
120  
85,691  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-19,881  
-11,171  
-17,552  
-110,371  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
761,518  
757,217  
353,816  
312,301  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,017,507  
-487,094  
-508,347  
-665,969  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
72,982  
32,116  
11,965  
29,229  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-143,970  
-182,955  
-1,774,615  
-146,351  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
80,290  
187,574  
1,707,370  
31,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-292,956  
-30,710  
-129,372  
-219,535  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,382  
0  
834,252  
206,472  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
60,234  
10,467  
42,327  
38,803  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,236,544  
-470,603  
183,581  
-726,351  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
34,840  
17,163  
49,744  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-2,042  
-3,744  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
764,307  
222,115  
984,126  
1,268,276  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-185,934  
-318,155  
-912,625  
-862,478  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-12,540  
-5,115  
-431  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-271,431  
-267,901  
-150,082  
-113,293  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
294,402  
-334,216  
-63,891  
338,504  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-180,624  
-47,602  
473,505  
-75,546  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
904,519  
952,133  
470,212  
545,259  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
575  
-12  
-399  
498  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
724,470  
904,519  
943,318  
470,212