Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
650,454  
480,727  
505,806  
701,089  
205,539  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
304,309  
279,812  
295,030  
267,461  
245,076  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-16,540  
20,461  
-13,276  
94,339  
6,038  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-5,637  
4,629  
92,219  
29,908  
19,264  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-56,756  
7,546  
-19,927  
-662,364  
-185,777  
Chi phí lãi vay
142,079  
121,195  
118,500  
112,638  
115,012  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,017,910  
914,369  
978,352  
543,070  
405,152  
Tăng, giảm các khoản phải thu
61,113  
-36,845  
-155,435  
103,110  
-86,436  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-16,302  
17,113  
-15,942  
22,216  
-26,032  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-7,320  
25,580  
217,730  
-101,255  
162,219  
Tăng, giảm chi phí trả trước
17,886  
-15,363  
-150,395  
-4,785  
7,203  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
2,064  
-1,036  
3,152  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-94,683  
-46,336  
-51,158  
-69,518  
-100,267  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-64,399  
-76,081  
-57,918  
-121,590  
-24,858  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
120  
85,691  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-28,934  
-19,881  
-11,171  
-17,552  
-110,371  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
887,336  
761,518  
757,217  
353,816  
312,301  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,148,149  
-1,017,507  
-487,094  
-508,347  
-665,969  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22,777  
72,982  
32,116  
11,965  
29,229  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-63,385  
-143,970  
-182,955  
-1,774,615  
-146,351  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
79,800  
80,290  
187,574  
1,707,370  
31,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-24,596  
-292,956  
-30,710  
-129,372  
-219,535  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
37,612  
4,382  
0  
834,252  
206,472  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
116,710  
60,234  
10,467  
42,327  
38,803  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-979,231  
-1,236,544  
-470,603  
183,581  
-726,351  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
34,840  
17,163  
49,744  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-2,042  
-3,744  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
726,626  
764,307  
222,115  
984,126  
1,268,276  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-520,035  
-185,934  
-318,155  
-912,625  
-862,478  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-19,822  
-12,540  
-5,115  
-431  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-40,200  
-271,431  
-267,901  
-150,082  
-113,293  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
146,569  
294,402  
-334,216  
-63,891  
338,504  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
54,674  
-180,624  
-47,602  
473,505  
-75,546  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
724,470  
904,519  
952,133  
470,212  
545,259  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,698  
575  
-12  
-399  
498  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
780,841  
724,470  
904,519  
943,318  
470,212