Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
82,158  
74,326  
65,071  
61,471  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,671  
16,647  
14,972  
13,259  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-541  
-130  
0  
885  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
649  
123  
145  
413  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,263  
-841  
-2,453  
-921  
 
Chi phí lãi vay
6,324  
5,277  
6,651  
7,461  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
107,000  
95,403  
84,386  
82,569  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-123,250  
-27,961  
-50,120  
-14,092  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-46,456  
53,379  
-68,562  
-16,176  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
24,937  
-15,797  
79,924  
-720  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
598  
-1,576  
-13,543  
-369  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-6,324  
-5,277  
-6,651  
-7,589  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-17,132  
-24,399  
-8,597  
-11,636  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
833  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-27,897  
-11,659  
-12,503  
-10,892  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-88,526  
62,946  
4,334  
21,095  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-39,907  
-32,067  
-57,289  
-32,218  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
531  
179  
1,835  
100  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
731  
637  
634  
821  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-38,645  
-31,251  
-54,820  
-31,297  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
11,174  
0  
21,061  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
954,853  
725,150  
754,519  
530,260  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-792,099  
-741,205  
-678,724  
-484,366  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-34,911  
-28,027  
-24,685  
-22,046  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
139,017  
-44,082  
72,172  
23,848  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,847  
-12,387  
21,685  
13,647  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
39,968  
52,374  
30,673  
17,022  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-33  
-19  
16  
4  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
51,782  
39,968  
52,374  
30,673