Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
82,405  
75,696  
82,158  
74,326  
65,071  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
27,975  
22,532  
19,671  
16,647  
14,972  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-398  
266  
-541  
-130  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
887  
3,458  
649  
123  
145  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-12,015  
-462  
-1,263  
-841  
-2,453  
Chi phí lãi vay
9,101  
9,271  
6,324  
5,277  
6,651  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
107,955  
110,760  
107,000  
95,403  
84,386  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-16,835  
4,753  
-123,250  
-27,961  
-50,120  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-39,120  
6,395  
-46,456  
53,379  
-68,562  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,237  
31,714  
24,937  
-15,797  
79,924  
Tăng, giảm chi phí trả trước
7,151  
-1,982  
598  
-1,576  
-13,543  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-8,866  
-8,827  
-6,324  
-5,277  
-6,651  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,687  
-14,389  
-17,132  
-24,399  
-8,597  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
833  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,636  
-25,606  
-27,897  
-11,659  
-12,503  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
40,198  
102,818  
-88,526  
62,946  
4,334  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,903  
-51,372  
-39,907  
-32,067  
-57,289  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
14,040  
1,047  
531  
179  
1,835  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
209  
259  
731  
637  
634  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,654  
-50,066  
-38,645  
-31,251  
-54,820  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
57,830  
11,174  
0  
21,061  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,120,300  
1,100,944  
954,853  
725,150  
754,519  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,112,738  
-1,124,139  
-792,099  
-741,205  
-678,724  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-46,513  
-34,923  
-34,911  
-28,027  
-24,685  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-38,951  
-289  
139,017  
-44,082  
72,172  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,408  
52,463  
11,847  
-12,387  
21,685  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
104,277  
51,782  
39,968  
52,374  
30,673  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
5  
32  
-33  
-19  
16  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
96,875  
104,277  
51,782  
39,968  
52,374