Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
8,908  
6,514  
4,702  
4,285  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
123,362  
171,510  
123,467  
80,443  
50,277  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-186,643  
-150,493  
-92,466  
-60,541  
-30,601  
Tiền chi trả cho người lao động
-16,921  
-18,173  
-13,285  
-7,907  
-6,681  
Tiền chi trả lãi vay
-4,095  
-3,774  
-2,778  
-4,005  
-5,321  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,822  
-1,192  
-1,689  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
46,204  
12,788  
1,050  
0  
2  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-52,090  
-17,549  
-2,195  
-4,138  
-1,555  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-92,006  
-6,884  
12,105  
3,853  
6,119  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-24  
-14,594  
-16,207  
-7,503  
-1,251  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
127  
91  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-1,800  
-1,125  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
1,800  
1,125  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-7,487  
-200  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
835  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
3  
6  
3  
2  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-24  
-22,078  
-16,274  
-7,409  
-413  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
99,000  
0  
0  
24,000  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
116,240  
124,092  
81,940  
60,698  
34,892  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-85,122  
-91,623  
-76,965  
-77,395  
-40,175  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-4,500  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
130,119  
27,969  
4,975  
7,303  
-5,284  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
38,089  
-992  
806  
3,747  
422  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,513  
5,505  
4,699  
953  
530  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
42,602  
4,513  
5,505  
4,699  
953