Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
69,373  
0  
 
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
22,396  
0  
 
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
232  
0  
 
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7,969  
0  
 
0  
 
Chi phí lãi vay
4,951  
0  
 
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
88,983  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-16,823  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
158  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-98  
0  
 
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,420  
0  
 
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-4,951  
0  
 
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,793  
0  
 
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,950  
0  
 
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
142,740  
 
149,978  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-14,744  
 
-12,522  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-10,129  
 
-8,819  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-12,985  
 
-27,687  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-11,005  
 
-1,374  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
1,338  
 
3,575  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-23,312  
 
-17,031  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
62,947  
71,903  
 
86,120  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-982  
-1,866  
 
-9,443  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
 
380  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-92,000  
 
-11,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
82,000  
26,000  
 
15,500  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-33,590  
-27,066  
 
-162  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
12,141  
0  
 
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,922  
1,997  
 
2,599  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
61,491  
-92,934  
 
-2,126  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
157,500  
 
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
9,000  
 
25,835  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-21,227  
-105,398  
 
-54,725  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-51,121  
-29,358  
 
-54,613  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-72,348  
31,743  
 
-83,503  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
52,090  
10,712  
 
491  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,006  
4,293  
 
27,338  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
 
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
67,095  
15,006  
 
27,829