Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
109,611  
125,793  
75,715  
69,373  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
22,781  
22,329  
22,398  
22,396  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
232  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,541  
-12,810  
-7,396  
-7,969  
0  
Chi phí lãi vay
77  
0  
2,343  
4,951  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
125,928  
135,312  
93,060  
88,983  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-19,116  
-19,089  
-15,160  
-16,823  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
211  
2  
17  
158  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
33,956  
1,738  
3,801  
-98  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-409  
-88  
69  
3,420  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
-2,343  
-4,951  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-13,802  
-7,758  
-5,846  
-5,793  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
30  
20  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,475  
-1,914  
-2,080  
-1,950  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
142,740  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-14,744  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-10,129  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-12,985  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-11,005  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,338  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-23,312  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
123,323  
108,223  
71,519  
62,947  
71,903  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-162,724  
-3,984  
-1,424  
-982  
-1,866  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
710  
145  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-92,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
82,000  
26,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-33,590  
-27,066  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
62,484  
6,316  
12,141  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,142  
5,141  
2,869  
1,922  
1,997  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-155,582  
64,350  
7,906  
61,491  
-92,934  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
157,500  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
49,987  
0  
0  
0  
9,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-54,696  
-21,227  
-105,398  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-128,576  
-65,389  
-71,066  
-51,121  
-29,358  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-78,589  
-65,389  
-125,762  
-72,348  
31,743  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-110,848  
107,184  
-46,338  
52,090  
10,712  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
127,942  
20,758  
67,095  
15,006  
4,293  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,093  
127,942  
20,758  
67,095  
15,006