Công ty cổ phần Giống Gia súc Hà Nội (GGS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,176  
0  
0  
3,572  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
32,751  
41,200  
70,744  
46,568  
28,003  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-20,079  
-27,373  
-52,861  
-36,881  
-21,518  
Tiền chi trả cho người lao động
-6,225  
-12,102  
-9,399  
-6,729  
-5,326  
Tiền chi trả lãi vay
-171  
-6  
0  
-2  
-42  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-121  
-104  
-459  
-28  
-13  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
58,955  
34,574  
53,295  
14,083  
17,132  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-45,080  
-70,520  
-23,410  
-11,846  
-18,624  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20,031  
-34,330  
37,911  
5,165  
-389  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,871  
-2,136  
-614  
-706  
-5,313  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,527  
1,105  
546  
336  
962  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-3,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
3,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-12,472  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,800  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
293  
779  
96  
83  
97  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-16,052  
-12,724  
1,828  
-287  
-4,254  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
16,093  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-1,800  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,000  
2,500  
4,000  
-420  
1,150  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,500  
-2,000  
0  
0  
-730  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,500  
14,793  
4,000  
-420  
420  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,479  
-32,262  
43,739  
4,458  
-4,222  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,225  
53,486  
9,747  
5,290  
9,512  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,704  
21,225  
53,486  
9,747  
5,290