Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
18,430  
16,960  
14,083  
15,659  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
28,304  
26,688  
20,100  
16,121  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
911  
425  
134  
-221  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,152  
-1,277  
-824  
-466  
 
Chi phí lãi vay
3,085  
2,062  
625  
85  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
49,579  
44,857  
34,118  
31,179  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,491  
4,499  
-1,801  
2,025  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,774  
-1,644  
-398  
2,511  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-12,847  
33,541  
4,092  
6,477  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,708  
-172  
2,048  
-74  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,292  
-2,062  
-625  
-85  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,927  
-366  
-2,119  
-3,807  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,720  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,109  
-3,173  
-3,038  
-9,819  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
22,413  
75,481  
32,277  
30,126  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,874  
-38,219  
-49,971  
-24,944  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
54  
428  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-11,000  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
3,000  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,235  
989  
286  
466  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,639  
-37,177  
-57,257  
-24,478  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,892  
20,782  
18,094  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,734  
-3,232  
-1,308  
-2,528  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-11,343  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,514  
-6,650  
-8,561  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-8,357  
10,900  
8,226  
-13,871  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-583  
49,205  
-16,754  
-8,223  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
57,099  
7,895  
24,649  
32,871  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
56,516  
57,099  
7,895  
24,649