Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
124,812  
115,667  
80,457  
67,099  
51,708  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,789  
6,124  
5,110  
4,449  
5,702  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-64  
-2,174  
-243  
1,481  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-215  
415  
32  
165  
-179  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-13,422  
-32,608  
-6,984  
-6,913  
-5,734  
Chi phí lãi vay
442  
416  
510  
890  
1,102  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
116,407  
89,950  
76,951  
65,447  
54,080  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-10,320  
3,550  
-38  
1,278  
-958  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,646  
4,548  
7,761  
-1,129  
-1,542  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-28,677  
-4,482  
6,335  
2,108  
6,111  
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,849  
9,971  
1,004  
1,317  
1,457  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-383  
-416  
-510  
-890  
-1,115  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-23,990  
-18,470  
-20,042  
-20,758  
-10,390  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
552  
0  
0  
0  
117  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,969  
-8,448  
0  
-1,052  
-4,517  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
59,822  
76,202  
71,462  
46,321  
43,242  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,824  
-4,464  
-4,199  
-8,667  
-2,410  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
10,381  
37,689  
1,708  
188  
1,304  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-328,400  
-368,800  
0  
-43,100  
-43,100  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
319,400  
292,200  
13,600  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
16,593  
6,782  
7,098  
6,474  
4,620  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
15,150  
-36,592  
18,207  
-45,105  
-39,586  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
9,690  
5,186  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
72,090  
79,783  
99,754  
128,384  
99,181  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-57,721  
-66,436  
-145,172  
-112,626  
-115,705  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-92,894  
-62,914  
-48,446  
-17,622  
-18,666  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-78,524  
-39,877  
-88,677  
-1,865  
-35,190  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,552  
-268  
992  
-649  
-31,534  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,983  
4,247  
2,918  
3,499  
34,976  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
312  
4  
338  
67  
57  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
743  
3,983  
4,247  
2,918  
3,499