Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,465,229  
9,152,243  
11,198,635  
17,990,866  
15,582,756  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,664,118  
3,308,876  
3,108,202  
3,467,376  
3,338,271  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
325,480  
3,819  
8,533  
20,115  
47,501  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-50,697  
79,717  
149,040  
64,849  
12,344  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,397,437  
-1,073,069  
-841,395  
-1,122,149  
-1,159,757  
Chi phí lãi vay
280,114  
359,759  
192,515  
365,715  
420,450  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
17,921  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,286,807  
11,849,266  
13,815,530  
20,786,773  
18,241,566  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,924,764  
-4,246,789  
-2,943,963  
926,526  
-548,536  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-338,561  
-75,208  
631,746  
615,096  
-853,300  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,410,934  
-527,343  
1,457,277  
-2,468,638  
518,796  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-168,379  
-13,939  
130  
530,232  
919,154  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-483,133  
-310,342  
-183,333  
-379,776  
-449,961  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,400,696  
-1,503,018  
-3,330,896  
-2,980,914  
-3,003,610  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
101,746  
0  
0  
0  
54,646  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-354,914  
-230,403  
-319,618  
-327,850  
-294,120  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,978,568  
4,942,224  
9,126,872  
16,701,449  
14,584,635  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,574,824  
-3,230,007  
-4,737,119  
-2,859,942  
-2,370,691  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
47,529  
729  
1,930  
9,209  
963  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-14,928,900  
-2,582,450  
-4,986,320  
-549,700  
-753,283  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
7,401,000  
2,783,320  
227,000  
28,100  
406,800  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-58,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
29,794  
83,638  
198,414  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,262,955  
1,089,428  
1,037,486  
1,112,482  
1,110,892  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,762,446  
-1,913,342  
-8,258,608  
-2,259,851  
-1,605,320  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
379,000  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
-40,111  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,446,709  
7,529,328  
4,123,190  
6,243,749  
5,609,612  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-8,910,736  
-6,101,911  
-5,724,457  
-6,140,037  
-7,315,594  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-19,652  
-47,148  
-38,635  
-52,751  
-29,654  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,597,561  
-8,999,515  
-5,519,638  
-8,706,112  
-5,703,803  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,081,240  
-7,240,246  
-7,199,651  
-8,655,152  
-7,439,438  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
134,883  
-4,211,363  
-6,331,387  
5,786,446  
5,539,878  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
13,537,561  
17,748,332  
24,080,006  
18,292,998  
12,753,085  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-427  
592  
-286  
562  
35  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,672,017  
13,537,561  
17,748,332  
24,080,006  
18,292,998