Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
11,198,635  
17,990,866  
15,582,756  
12,350,302  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,108,202  
3,467,376  
3,338,271  
3,088,796  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
8,533  
20,115  
47,501  
102,224  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
149,040  
64,849  
12,344  
-5,685  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-841,395  
-1,122,149  
-1,159,757  
-1,067,698  
 
Chi phí lãi vay
192,515  
365,715  
420,450  
449,624  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,815,530  
20,786,773  
18,241,566  
14,917,562  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,943,963  
926,526  
-548,536  
1,479,228  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
631,746  
615,096  
-853,300  
-581,402  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,457,277  
-2,468,638  
518,796  
-2,553,347  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
130  
530,232  
919,154  
1,081,050  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-183,333  
-379,776  
-449,961  
-529,185  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,330,896  
-2,980,914  
-3,003,610  
-1,981,984  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
54,646  
37,810  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-319,618  
-327,850  
-294,120  
-331,729  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,126,872  
16,701,449  
14,584,635  
11,538,003  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,737,119  
-2,859,942  
-2,370,691  
-2,414,705  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,930  
9,209  
963  
20,532  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,986,320  
-549,700  
-753,283  
-176,152  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
227,000  
28,100  
406,800  
544,082  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
198,414  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,037,486  
1,112,482  
1,110,892  
1,120,731  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-8,258,608  
-2,259,851  
-1,605,320  
-905,512  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-40,111  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4,123,190  
6,243,749  
5,609,612  
2,337,623  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-5,724,457  
-6,140,037  
-7,315,594  
-4,183,039  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-38,635  
-52,751  
-29,654  
-40,014  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,519,638  
-8,706,112  
-5,703,803  
-6,043,425  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,199,651  
-8,655,152  
-7,439,438  
-7,928,856  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,331,387  
5,786,446  
5,539,878  
2,703,635  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
24,080,006  
18,292,998  
12,753,085  
10,045,200  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-286  
562  
35  
4,250  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,748,332  
24,080,006  
18,292,998  
12,753,085