Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
542,952  
217,888  
180,799  
164,563  
173,291  
Điều chỉnh cho các khoản
7,988  
16,182  
 
5,070  
0  
Chi phí khấu hao tài sản cố định
11,424  
10,835  
3,521  
3,886  
3,519  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-10  
1,059  
9,810  
-4  
7  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
199  
0  
0  
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,550  
4,201  
-12,659  
0  
-41,395  
Chi phí lãi vay
-125  
125  
-86  
86  
-199  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng các chi phí tiền tệ
91  
86  
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
91  
86  
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
 
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
0  
0  
 
0  
0  
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
 
0  
0  
Lỗ khác
0  
0  
 
0  
0  
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
-252,175  
-167  
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
-252,175  
-167  
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
 
0  
0  
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
 
0  
0  
Lãi về chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
0  
0  
 
0  
0  
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
0  
0  
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
0  
0  
 
0  
0  
Hoàn nhập chi phí dự phòng
0  
0  
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
0  
0  
 
0  
0  
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
0  
0  
 
0  
0  
Lãi khác
0  
0  
 
0  
0  
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
-160,203  
-301,627  
 
40,034  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
204  
-123  
 
10  
0  
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) các khoản cho vay
-161,692  
-299,874  
 
39,853  
0  
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) các tài sản khác
1,284  
-1,631  
 
171  
0  
Tăng (giảm) các khoản phải thu
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
0  
0  
 
0  
0  
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-330,288  
-244,941  
181,670  
3,054  
135,569  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
66  
-92  
 
0  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
894  
-786  
 
329  
0  
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,052  
6,222  
-10,038  
15  
-610,620  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
-644  
559  
 
-20  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
0  
0  
 
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
56  
211  
 
23  
0  
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
-984  
2,668  
 
-47  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
6,140  
594  
 
5,075  
0  
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
-987  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-99,874  
96,968  
-6,441  
4,378  
181,943  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-277  
213  
0  
714  
-429  
Tiền lãi vay đã trả
-125  
-86  
0  
-1,188  
-146  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-54,535  
-34,481  
-34,657  
-33,675  
-36,793  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,226  
0  
0  
0  
836,599  
Tiền lãi đã thu
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác
2,226  
0  
 
0  
836,599  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-25,080  
-15,304  
-59,755  
-12,585  
-849,942  
Lãi vay đã trả cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản chi khác
-25,080  
-15,304  
 
-12,585  
-849,942  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
 
 
 
 
 
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
 
 
 
 
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
 
 
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
 
 
 
 
 
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
 
 
 
 
 
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
 
 
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
 
 
 
 
 
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
 
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các TSTC (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
 
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-31,431  
-10,953  
70,779  
172,687  
-344,807  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-6,311  
-13,698  
-133,744  
-949  
-4,125  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
506  
4  
0  
0  
126  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
150,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
0  
0  
41,337  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,805  
-13,693  
-133,744  
-949  
187,339  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
8  
2  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-7  
-5  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,492,800  
335,500  
555,000  
989,800  
426,000  
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền vay khác
3,492,800  
335,500  
 
989,800  
426,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,118,100  
-263,000  
-575,000  
-1,038,800  
-327,000  
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
-3,118,100  
-263,000  
 
-1,038,800  
-327,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-49,919  
-41,644  
-40,060  
-36,404  
-36,666  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
324,782  
30,854  
-60,060  
-85,404  
62,334  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
287,546  
6,208  
-123,025  
86,335  
-95,134  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
170,509  
164,302  
287,327  
200,992  
1,083,815  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
170,509  
54,302  
 
14,992  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Đầu kỳ
0  
54,302  
 
0  
0  
Các khoản tiền tương đương đầu kỳ
0  
110,000  
 
186,000  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
458,055  
170,509  
164,302  
287,327  
988,680  
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
218,055  
170,509  
 
67,327  
0  
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK_Cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản tương đương tiền
240,000  
0  
110,000  
220,000  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tổng hợp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
56,041,741  
43,012,217  
 
25,285,728  
0  
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
-57,684,207  
-41,362,595  
 
-25,029,177  
0  
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
0  
0  
 
0  
0  
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
1,265,860  
-898,614  
 
-367,815  
0  
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
0  
0  
 
0  
0  
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
-7,368  
-6,328  
 
-3,970  
0  
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
 
0  
0  
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
1,255,198  
1,024,445  
 
1,595,112  
0  
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
-1,254,251  
-1,027,222  
 
-1,594,918  
0  
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
-383,026  
741,903  
 
-115,040  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
1,355,224  
613,321  
 
787,688  
0  
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
1,355,224  
613,321  
 
787,688  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đầu kỳ
1,354,078  
609,399  
 
784,852  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành đầu kỳ
1,146  
3,922  
 
2,836  
0  
Các khoản tương đương tiền đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đầu kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng
972,198  
1,355,224  
 
672,648  
0  
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
972,198  
1,355,224  
 
672,648  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý cuối kỳ
970,105  
1,354,078  
 
669,618  
0  
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức NHTM quản lý cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền gửi của tổ chức phát hành cuối kỳ
2,093  
1,146  
 
3,030  
0  
Các khoản tương đương tiền cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối kỳ
0  
0  
 
0  
0