Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,161,150  
454,024  
137,050  
38,626  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
34,935  
14,892  
9,715  
9,609  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
321  
-954  
1,100  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-3  
0  
95  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-586,083  
-326,058  
-51,624  
-30,983  
 
Chi phí lãi vay
25,125  
45,921  
19,122  
12,316  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
635,125  
189,099  
113,405  
30,667  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-757,413  
-634,859  
294,922  
-469,696  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-688,386  
48,797  
-89,873  
-164  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,250,595  
2,572  
-29,359  
683,683  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-50,307  
-2,805  
-9,405  
202  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-25,125  
-41,609  
-21,890  
-30,251  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-23,750  
-20,177  
-10,673  
-6,976  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,366  
5,679  
2,563  
411  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,130  
-10,719  
-3,854  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
339,977  
-464,022  
245,838  
207,876  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,293,745  
-441,663  
-50,550  
-212,883  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
120,199  
0  
880  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,672,545  
-2,197,804  
-307,504  
-1,033,154  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,892,252  
912,900  
530,612  
788,865  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-746,759  
-1,097,400  
-297,000  
-269,606  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
563,833  
706,154  
0  
280,360  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
556,369  
19,695  
43,540  
40,922  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,700,595  
-1,977,919  
-80,901  
-404,616  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
612,000  
2,315,399  
0  
275,700  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,369,491  
942,026  
219,965  
694,935  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-21,500  
-264,568  
-341,762  
-756,066  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-36,790  
-11,871  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1,959,992  
2,992,858  
-158,587  
202,697  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-400,626  
550,917  
6,351  
5,957  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
563,859  
12,942  
6,591  
634  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
163,233  
563,859  
12,942  
6,591