Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
221  
3,112  
3,317  
21,711  
16,073  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10  
16  
523  
1,092  
495  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-1,119  
-4,315  
-9,024  
-5,820  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
77  
32  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
231  
2,009  
-476  
13,856  
10,779  
Tăng, giảm các khoản phải thu
15,929  
171,151  
-174,050  
-28,196  
-40,463  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-64  
19,243  
-3,811  
-20,471  
-7,091  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-16,444  
21,305  
2,422  
29,707  
-4,716  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
69  
185  
-124  
-264  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-77  
-32  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-70  
-4  
-5,204  
-2,104  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
15  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-56  
-859  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-417  
213,717  
-181,778  
-7,409  
-41,787  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-28,316  
-31  
0  
-6,383  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-14,500  
-17,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
32,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-230,000  
-52,500  
0  
-33,200  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
43,400  
62,700  
44,479  
75,767  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
1,414  
4,315  
24  
5,820  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
0  
-213,502  
14,485  
62,002  
24,504  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
110,000  
0  
90,050  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
1,649  
1,199  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-118  
-71,813  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
110,000  
1,531  
19,436  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-417  
215  
-57,294  
56,124  
2,153  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,055  
840  
58,134  
2,681  
528  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
638  
1,055  
840  
58,805  
2,681