Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-15,581  
-38,894  
-134,581  
-30,836  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,030  
11,619  
16,371  
26,489  
25,850  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,093  
379  
2,503  
4,029  
2,040  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
-16  
-226  
8  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,719  
-22,285  
-3,010  
-84,592  
 
Chi phí lãi vay
7,804  
40,523  
59,402  
93,740  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,627  
-8,675  
-59,540  
6,209  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
48,223  
88,370  
121,083  
124,610  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
958  
256,801  
105,736  
37,086  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,643  
-100,740  
57,519  
37,975  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
200  
1,414  
1,498  
1,252  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,203  
-20,563  
-60,480  
-94,776  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-471  
0  
-4,056  
-1,462  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,083  
4,247  
7,050  
8,830  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-52  
-2,024  
-9,460  
-3,466  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
62,007  
218,831  
159,350  
116,259  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,528  
-5,503  
-26,315  
-36,829  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3,949  
11,768  
731  
105,396  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-830  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-2,694  
-25,955  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,247  
55,046  
6,109  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
385  
9,408  
2,800  
19,658  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
3,053  
70,719  
-20,199  
62,270  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
13,390  
53,820  
1,870,201  
2,610,048  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-64,820  
-339,672  
-2,075,072  
-2,759,384  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1  
0  
-3  
-26,550  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-51,431  
-285,852  
-204,874  
-175,886  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,629  
3,698  
-65,723  
2,642  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,075  
2,375  
68,096  
65,346  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2  
2  
2  
109  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,706  
6,075  
2,375  
68,096