Công ty Cổ phần DOCIMEXCO (FDG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-3,927  
-13,527  
-17,638  
-15,581  
-38,894  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,627  
6,171  
7,857  
9,030  
11,619  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-8,976  
2,663  
12,685  
3,093  
379  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1  
-2  
-125  
1  
-16  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
8,896  
-103  
-2,116  
-2,719  
-22,285  
Chi phí lãi vay
0  
263  
1,088  
7,804  
40,523  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
60  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
680  
-4,534  
1,750  
1,627  
-8,675  
Tăng, giảm các khoản phải thu
14,086  
-2,116  
13,365  
48,223  
88,370  
Tăng, giảm hàng tồn kho
11,564  
2,986  
-7,366  
958  
256,801  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-33,399  
4,904  
4,154  
11,643  
-100,740  
Tăng, giảm chi phí trả trước
654  
-2,139  
-277  
200  
1,414  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-1,751  
-2,679  
-2,203  
-20,563  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-175  
0  
-471  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
1,542  
2,083  
4,247  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-52  
-2,024  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-6,415  
-2,825  
10,489  
62,007  
218,831  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-397  
-1,399  
-743  
-2,528  
-5,503  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
426  
108  
2,139  
3,949  
11,768  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-9,002  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
15,040  
0  
0  
1,247  
55,046  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
14  
77  
361  
385  
9,408  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,080  
-1,215  
1,757  
3,053  
70,719  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
13,390  
53,820  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-900  
-19,730  
-64,820  
-339,672  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-22  
0  
-1  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-922  
-19,730  
-51,431  
-285,852  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-335  
-4,961  
-7,484  
13,629  
3,698  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,304  
12,227  
19,706  
6,075  
2,375  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1  
2  
4  
2  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
970  
7,267  
12,227  
19,706  
6,075