Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
648,439  
1,087,707  
1,050,930  
1,459,883  
2,110,001  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-615,921  
-829,877  
-1,119,687  
-1,356,129  
-1,819,300  
Tiền chi trả cho người lao động
-17,030  
-24,319  
-29,442  
-35,485  
-39,878  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-5,104  
-23,521  
-21,961  
-12,583  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-165  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
29,223  
6,859  
161,188  
56,648  
37,341  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-43,031  
-17,750  
-113,671  
-58,936  
-179,901  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
1,679  
217,516  
-74,203  
44,019  
95,515  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-327  
-435  
-6,302  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
529  
1,126  
2,070  
951  
849  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-6,758  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10  
86  
918  
190  
384  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
539  
1,213  
2,661  
707  
-11,827  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
19,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
60,642  
881,237  
1,038,438  
961,283  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-281,027  
-896,281  
-1,012,417  
-1,070,759  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-220,386  
-15,045  
26,021  
-90,476  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,218  
-1,657  
-86,587  
70,747  
-6,788  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,279  
6,935  
93,520  
22,770  
29,558  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
7  
1  
3  
3  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,504  
5,279  
6,935  
93,520  
22,770