Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
64,458  
113,490  
148,279  
110,659  
116,359  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
36,397  
33,317  
32,753  
30,435  
29,599  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
45,755  
7,614  
-1,738  
5,771  
213  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
20  
-847  
892  
1,096  
-96  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-9,537  
852  
-9,438  
-12,454  
-8,456  
Chi phí lãi vay
8,080  
4,339  
2,972  
2,121  
1,716  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
145,172  
158,766  
173,721  
137,627  
139,336  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-50,066  
-13,833  
-2,202  
-29,269  
-40,827  
Tăng, giảm hàng tồn kho
7,636  
-33,738  
-57,871  
-23,787  
-4,923  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
41,562  
-298  
-13,056  
-7,452  
7,968  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,302  
221  
2,613  
-145  
6,184  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,098  
-4,445  
-2,579  
-2,016  
-2,088  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-29,883  
-37,481  
-27,428  
-27,646  
-41,820  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,012  
-4,616  
-2,504  
-7,085  
-2,111  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
101,009  
64,575  
70,692  
40,227  
61,718  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-26,906  
-45,232  
-49,527  
-16,542  
-31,511  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
501  
822  
300  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-187,860  
-255,813  
-57,473  
-79,771  
-119,449  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
73,140  
330,965  
34,038  
0  
89,494  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-9,740  
0  
-1,241  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
1,443  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,068  
9,693  
7,451  
8,892  
9,829  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-134,558  
40,114  
-74,429  
-85,678  
-52,878  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
22,564  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-49,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
272,467  
133,024  
229,975  
175,801  
87,014  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-95,816  
-171,948  
-188,154  
-115,688  
-123,743  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-34  
-25  
-21  
-12  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-41,920  
-55,897  
-27,211  
-30,200  
-28,090  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
85,696  
-72,281  
14,589  
29,902  
-64,820  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
52,147  
32,408  
10,853  
-15,549  
-55,980  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
79,149  
46,537  
35,571  
51,350  
107,330  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
291  
204  
114  
-231  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
131,587  
79,149  
46,537  
35,571  
51,350