Công ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Cơ điện (EMG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
82,933  
103,070  
90,263  
190,946  
227,715  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-78,117  
-76,483  
-59,947  
-179,879  
-148,492  
Tiền chi trả cho người lao động
-9,082  
-7,822  
-8,291  
-8,908  
-7,499  
Tiền chi trả lãi vay
-26  
-150  
-742  
-721  
-191  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,980  
-3,363  
-2,786  
-2,935  
-2,572  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
19,474  
18,563  
21,502  
22,416  
11,237  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-33,681  
-24,911  
-24,145  
-25,283  
-41,407  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,478  
8,904  
15,855  
-4,363  
38,792  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-633  
-308  
-4,078  
-836  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
3  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,000  
-4,978  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4,978  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-75  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
325  
0  
0  
0  
475  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
859  
884  
0  
1,602  
1,194  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
528  
-4,402  
-4,078  
765  
1,597  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
14,866  
5,117  
8,852  
10,007  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-8,225  
-15,751  
-12,000  
-11,353  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,500  
-4,500  
-4,486  
-4,261  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
10,366  
-7,608  
-11,385  
-6,253  
-11,353  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,584  
-3,106  
392  
-9,851  
29,036  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,618  
26,724  
26,331  
36,183  
7,144  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
15  
0  
0  
0  
3  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,050  
23,618  
26,724  
26,331  
36,183