Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,177  
4,122  
852  
12,123  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,135  
4,717  
5,091  
5,402  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-481  
-111  
-930  
-1,023  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-21  
-5  
-7  
-72  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-385  
-1,065  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
14,633  
13,646  
15,155  
25,001  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
22,057  
21,303  
20,162  
41,432  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
26,197  
11,722  
-5,097  
25,288  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-34,017  
-12,509  
6,002  
8,753  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,363  
-11,694  
-5,919  
-19,023  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-490  
-204  
143  
142  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-14,477  
-13,631  
-15,212  
-25,209  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-756  
-609  
-1,532  
3,792  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
75  
2,120  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-192  
-355  
-11,481  
-18,114  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-9,966  
-3,856  
-12,935  
17,059  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,738  
-768  
-7,531  
-2,533  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
271  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-41,500  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
1,200  
49,800  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
114  
316  
430  
5,439  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,353  
748  
1,199  
2,906  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
337,379  
261,747  
257,128  
244,828  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-330,522  
-248,648  
-243,436  
-296,435  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,687  
-5,013  
-9,655  
-4,850  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
5,171  
8,086  
4,037  
-56,457  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,147  
4,977  
-7,699  
-36,491  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,025  
10,047  
17,747  
54,238  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,878  
15,025  
10,047  
17,747