Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
1,653  
1,556  
4,177  
4,122  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,711  
4,122  
4,135  
4,717  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
760  
-1,717  
-481  
-111  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-21  
-5  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,552  
-1,590  
-385  
-1,065  
 
Chi phí lãi vay
8,731  
11,334  
14,633  
13,646  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,303  
13,706  
22,057  
21,303  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
6,408  
17,572  
26,197  
11,722  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
13,123  
-3,727  
-34,017  
-12,509  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-22,909  
18,687  
-8,363  
-11,694  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,142  
654  
-490  
-204  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-8,533  
-11,334  
-14,477  
-13,631  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-49  
-1,564  
-756  
-609  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
75  
2,120  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-71  
0  
-192  
-355  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
131  
33,995  
-9,966  
-3,856  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-216  
-1,357  
-2,738  
-768  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
602  
960  
271  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
1,200  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
950  
630  
114  
316  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-13,663  
233  
-2,353  
748  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
35,268  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
262,442  
199,391  
337,379  
261,747  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-271,336  
-245,496  
-330,522  
-248,648  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-1,721  
-1,687  
-5,013  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-8,893  
-12,557  
5,171  
8,086  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-22,426  
21,671  
-7,147  
4,977  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
29,548  
7,878  
15,025  
10,047  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,122  
29,548  
7,878  
15,025