Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
57,197  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
25,589  
33,360  
32,681  
27,123  
18,398  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-17,133  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
124  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-15,134  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
1,815  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
52,459  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
222,128  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-77,385  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-99,990  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
309  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
4,347  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,804  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
-10,945  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-363  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
1,320,231  
648,984  
295,321  
379,009  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-983,878  
-540,366  
-221,087  
-389,091  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-82,325  
-72,029  
-62,099  
-62,356  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-10,925  
-4,095  
-6,295  
-3,283  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-24,327  
-9,914  
-2,949  
-3,713  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
20,314  
55,547  
32,729  
10,020  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-111,151  
-94,935  
-47,744  
-37,685  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
88,756  
127,938  
-16,807  
-12,126  
-107,099  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-9,155  
-16,118  
-42,942  
-67,488  
-44,211  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,600  
542  
93  
2,476  
1,295  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-49,332  
-25,230  
-6,750  
-21,130  
-1,230  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
37,059  
19,514  
12,790  
7,439  
13,510  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,215  
0  
-12,045  
-19,552  
-32,687  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
3,900  
11,241  
14,234  
10,558  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
15,963  
2,717  
4,542  
20,138  
47,894  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,081  
-14,675  
-33,072  
-63,883  
-4,871  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
9,980  
7,985  
23,901  
31,817  
7,150  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-49  
-71  
-1,210  
-71  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
191,177  
522,260  
221,664  
154,440  
107,477  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-196,022  
-584,249  
-134,127  
-128,896  
-27,249  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-36,971  
-27,445  
-43,994  
-29,330  
-64,345  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-31,884  
-81,521  
66,234  
27,960  
23,032  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
50,792  
31,741  
16,355  
-48,048  
-88,937  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
102,917  
70,756  
54,385  
102,432  
190,776  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-2  
420  
16  
2  
594  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
153,707  
102,917  
70,756  
54,385  
102,432