Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
41,587  
36,694  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,532  
6,359  
577  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
8,284  
-3,088  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,720  
-439  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
5,675  
6,222  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
60,357  
45,748  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-4,543  
-2,928  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-56,077  
-8,440  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
19,132  
7,585  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,346  
-4,256  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-5,677  
-6,230  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,089  
-8,148  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
145  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,894  
-3,645  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
320,135  
324,156  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-258,895  
-240,218  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-17,696  
-15,350  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-7,452  
-9,350  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-1,139  
-13,021  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
6,563  
10,726  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-8,570  
-6,405  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,993  
19,686  
32,946  
50,540  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,666  
-2,116  
-1,495  
-104  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
23  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-9,500  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
12,755  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-2,800  
-9,244  
-126,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,600  
0  
0  
81  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,332  
302  
1,098  
1,838  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,289  
-4,614  
-9,640  
-120,930  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,122  
0  
0  
225  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
318,541  
205,912  
199,704  
245,255  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-319,188  
-181,479  
-195,658  
-184,876  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,482  
-13,032  
-27,329  
-13,804  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,007  
11,401  
-23,283  
46,800  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-13,711  
26,474  
22  
-23,590  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
49,219  
22,746  
22,723  
46,314  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
35,509  
49,219  
22,746  
22,723