Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
52,881  
46,823  
47,048  
41,587  
36,694  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
8,984  
8,310  
7,074  
6,532  
6,359  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
7,534  
-371  
852  
8,284  
-3,088  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,370  
-2,110  
-2,257  
-1,720  
-439  
Chi phí lãi vay
4,537  
5,731  
5,847  
5,675  
6,222  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
70,568  
58,383  
58,563  
60,357  
45,748  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,140  
-12,887  
-8,006  
-4,543  
-2,928  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-10,408  
-10,295  
-12,326  
-56,077  
-8,440  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,735  
23,530  
3,959  
19,132  
7,585  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-8,425  
968  
7,297  
-2,346  
-4,256  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,542  
-5,766  
-5,834  
-5,677  
-6,230  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,296  
-10,487  
-10,851  
-9,089  
-8,148  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7  
110  
44  
145  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,170  
-4,502  
-4,701  
-4,894  
-3,645  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
39,329  
39,053  
28,145  
-2,993  
19,686  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-663  
-1,890  
-5,672  
-3,666  
-2,116  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
305  
482  
23  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-1,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-24,644  
0  
-2,800  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
6,000  
0  
4,600  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,903  
1,541  
1,327  
1,332  
302  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
2,239  
4,956  
-28,507  
2,289  
-4,614  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
319  
0  
5,122  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
359,636  
332,410  
291,368  
318,541  
205,912  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-368,887  
-365,676  
-260,484  
-319,188  
-181,479  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-19,500  
-18,063  
-18,000  
-17,482  
-13,032  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-28,750  
-51,011  
12,884  
-13,007  
11,401  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,818  
-7,002  
12,521  
-13,711  
26,474  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
41,028  
48,030  
35,509  
49,219  
22,746  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
53,847  
41,028  
48,030  
35,509  
49,219