Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội (EBS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
722  
641  
0  
536  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
152,556  
130,484  
138,223  
130,532  
123,938  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-135,839  
-96,586  
-127,027  
-136,149  
-101,569  
Tiền chi trả cho người lao động
-21,682  
-15,840  
-13,079  
-11,249  
-10,874  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-51  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-3,655  
-2,367  
-1,321  
-2,560  
-1,150  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,878  
997  
693  
4,747  
7,099  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,134  
-5,776  
-4,365  
-6,048  
-8,912  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-14,875  
10,912  
-6,875  
-20,728  
8,482  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,125  
-867  
-2,514  
-1,505  
-639  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
26  
50  
0  
561  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-26,800  
-22,890  
-21,000  
-31,601  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
16,600  
42,720  
9,705  
20,000  
5,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-3,054  
0  
-1,200  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
180  
16,701  
1,800  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,515  
2,315  
2,216  
4,167  
5,123  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
14,015  
14,363  
-13,303  
17,723  
-20,317  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
16,118  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-15,296  
-1,732  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
856  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
-1,513  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-6,976  
0  
-6,841  
-9,620  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-6,976  
16,118  
-22,136  
-12,009  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-859  
18,299  
-4,060  
-25,141  
-23,845  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
27,639  
9,340  
13,400  
38,541  
63,022  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,780  
27,639  
9,340  
13,400  
39,177